DEFENSIE IN HET

CARIBISCH GEBIED

CZMCARIB

Het Commandement der Zeemacht in het Caribisch Gebied (CZMCARIB) draagt bij aan de veiligheid op land en op zee in het Caribisch gebied. Er zijn een marinebasis en marinekazerne gevestigd op Curaçao. Op Aruba bevindt zich een marinierskazerne. Op Sint Maarten is het mariniersdetachement gevestigd.

Missie & Visie in het Caribisch gebied

Onze missie is het leveren van veiligheid op en vanuit zee. Veiligheid is ons belangrijkste doel. In onze visie staat samenwerking met veiligheidspartners daarom voorop. CZMCARIB streeft ernaar de relevante maritieme- en veiligheidspartner in het Caribisch gebied te zijn.

Taken in Caribisch gebied

De ruim 800 medewerkers van Defensie in het Caribisch gebied verzorgen en versterken, samen met (keten)partners, de veiligheid op zee en op land. Ze ondersteunen bij bestrijding van illegaliteit en criminaliteit en bieden noodhulp bij orkanen en andere calamiteiten.  CZMCARIB kan hierbij op aanvraag (militaire) expertise, ondersteuning, inzet of bijstand leveren. 

BESCHERMEN INTEGRITEIT EN BELANGEN GRONDGEBIED

CZMCARIB is verantwoordelijk voor de externe verdediging van de Koninkrijksgebieden in de Caribische regio.

De operationele eenheden hebben een zogenaamde drempelfunctie. Dat wil zeggen dat we door onze aanwezigheid en onze activiteiten een afschrikkende werking hebben voor eventuele vijandigheden door vreemde landen of organisaties.

HANDHAVEN INTERATIONALE RECHTSORDE & STABILITEIT

CZMCARIB bevordert de regionale veiligheid en stabiliteit. Dit doen we door het uitvoeren van counter illicit trafficking operaties (CIT) en door internationale militaire samenwerking. De Verenigde Staten en Frankrijk zijn hierbij de belangrijkste internationale partners. C-ZMCARIB vervult de CIT-taak als Commander Task Group 4.4 (CTG 4.4), een ondercommandant van de Amerikaanse Joint Interagency Task Force South (JIATF-S). Op verzoek kunnen wij eenheden leveren voor internationale noodhulp aan andere landen bij rampen en crises

ONDERSTEUNEN EN VERSTERKEN VAN CIVIELE AUTORITEITEN EN ACTIVITEITEN

CZMCARIB levert eenheden die ingezet kunnen worden voor militaire bijstand aan Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden. Ook levert CZMCARIB ondersteuning aan derden, voornamelijk aan de Kustwacht in het Caribisch gebied (KWCARIB). C-ZMCARIB is tevens de Directeur van de KWCARIB. Wij leveren verschillende soorten militaire bijstand aan de eilanden binnen ons Koninkrijk, waaronder ook noodhulp bij rampen en crises.

Ten slotte ondersteunt CZMCARIB ook de Sociale Vormingstrajecten (SVT’s) op Curaçao en Aruba

 
 

Brigadegeneraal der Mariniers

P.J. De Vin

De Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied (C-ZMCARIB) is Brigadegenaraal der Mariniers Peter Jan de Vin. Namens Nederland is hij de hoogst verantwoordelijke militair in de Caribische regio.

 

De Vin is namens Defensie verantwoordelijk voor de landsverdediging en handhaving van het internationale recht in de overzeese delen van het koninkrijk. Hieronder vallen Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Tevens is De Vin Directeur Kustwacht en Commander Taskforce 4.4.*

Samenwerking, verbinding en versterking van regionale en civiele autoriteiten staan voor De Vin centraal: 

'Ons gezamenlijke doel is het realiseren van veiligheid en stabiliteit in de regio.'

 

Dit is geen eenvoudige taak. De Vin: 'De beste resultaten bereiken we als we samenwerken. Hoe sterker ons netwerk is, hoe minder kansen er liggen voor criminele netwerken. CZMCARIB kent drie hoofdtaken, waaronder de taak om te versterken. Mijn mensen beschikken over specifieke expertises  en middelen. Op verzoek zetten we deze in. Regionaal, zoals bij operatie 'Ta Basta Awor'; de gezamenlijke verkeerscontrole van politiekorps Curaçao met de CURMIL.  Maar ook in internationale oefeningen en rampenbestrijding, zoals gedurende orkaan Irma.'

De Vin (Eindhoven, 13 december 1962) kwam op 22 augustus 1983 op in dienst. Hij volgde de opleiding tot reserveofficier, stapte over naar de beroepsopleiding en doorliep bij het KIM de opleiding tot Officier der Mariniers. Hij deed onder meer ervaringen op als commandant van een bijzondere bijstandseenheid (bbe), commandant van het mariniersopleidingscentrum en hoofd opleidingen van alle opleidingsscholen bij de Koninklijke Marine.

 • C-ZMCARIB

Volg C-ZMCARIB Peter Jan de Vin op twitter!

Marinebasis Parera is voor De Vin geen onbekend terrein, Hij diende er eerder als compagniescommandant (1998-2001) bij de 41e infanterie compagnie. De Vin keerde in 2015 met echtgenote Lia en twee dochters terug naar het Caribisch gebied. Eerst als Plaatsvervangend Commandant Caribisch gebied, vanaf  2017 is de Vin Commandant Der Zeemacht in het Caribisch gebied.

*taskforce 4.4. is onderdeel van Joint Interaction Task Force South (JIATF South); een regionaal detectie- en monitoringnetwerk tegen criminele netwerken en illiciet (handels)verkeer.

DOWNLOADS

 

MARINEBASIS & KAZERNES

Defensie draagt bij aan de veiligheid in alle delen van het Koninkrijk der Nederlanden. Ook in het Caribisch gebied.  Dit gebeurt vanuit Commandement der Zeemacht in het Caribisch Gebied (CZMCARIB), onder leiding van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied (C-ZMCARIB).  CZMCARIB kent verschillende Marinebases en kazernes.

Marinebasis Parera

Centraal op Curaçao ligt Marinebasis Parera. Deze basis huisvest de staf van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied (CZMCARIB). Parera biedt onder meer ook huisvesting aan:

 • Marineschip Zr.Ms. Pelikaan, het permanente ondersteuningsschip met strategische transportcapaciteit.

 • De CIDW; een roulerende compagnie van de landmacht. Elke vier maanden werkt de CIDW een trainingsprogramma af. De militairen van de Compagnie in de West kunnen op verzoek van de (ei)landen Curacao en Bonaire ook militiaire bijstand leveren aan civiele autoriteiten. Bijvoorbeeld bij ondersteuning en opsporingsactiviteiten, na een orkaanpassage of bij handhaven van de openbare orde. De compagnie wordt ook ingezet voor ceremoniële taken, zoals bij de Opening der Staten.

 • het Reddings- en Coördinatie Centrum van de Kustwacht Caribisch Gebied (RCC).

 • het Kustwachtsteunpunt Curaçao

 • Kustwachtcutter Jaguar

 • de FRISC troop.

 • Ondersteunende en interne organisaties als Eerstelijns Gezondheidszorg (EGB), Materiele instandhouding (MICAR), Rijks Vastgoedbedrijf (RVB), Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO), Joint informatievoorzieningscommando (JIVC), Geestelijke verzorging (GV), Defensie Beveiliging en Bewakingsorganisatie (DBBO), Koninklijke Marechaussee (KMAR) Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk werk (DCBMW) en de inlichtingendiensten.

Marinekazerne Suffisant

De opleidingen tot milicien worden op de Curaçaose Marinekazerne Suffisant gegeven. Daarnaast voert de kazerne het Sociaal Vormings Traject (SVT) op Curaçao uit en ondersteunt de kazerne eenheden bij nationale en internationale oefeningen.

De kazerne is ook gastheer van het Vrijwilligers Korps Curaçao (VKC). Deze vrijwilligers zijn inzetbaar voor de handhaving van de openbare orde op het eiland.

Marinierskazerne Savaneta

Marinierskazerne Savaneta bevindt zich op Aruba en huisvest het 32e raidingsquadron en de Arubaanse Militie (ARUMIL).  Deze bestaan uit een staf, pelotons en ondersteunende eenheden.

Het 32e raidingssquadron en de ARUMIL hebben uiteenlopende taken. Daarom trainen en oefenen zij op veel verschillende aspecten en plekken, zoals de Verenigde Staten, Frans Guyana, Suriname, Franse eilanden en de Boven- en Benedenwindse Eilanden. Een peloton van de Arubaanse militie bewaakt en beveiligt de kazerne.

Mariniersdetachement Sint Maarten

Mariniersdetachement Sint Maarten is de eerst aangewezen eenheid om militaire bijstand te leveren aan Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Het detachement assisteert het lokale gezag op de 3 eilanden en het Kustwacht Steunpunt Sint Maarten. Het detachement ondersteunt de Kustwacht Caribisch Gebied (KWCARIB) bij taken als:

 • dienstverlening, opsporing  en handhaving (visserij-inspecties en overige controles op illegale activiteiten);

 • search and rescue (SAR) in het zeegebied bij de bovenwindse eilanden (zoekacties naar drenkelingen of vermiste vaartuigen);

 • het ondersteunen van het Vrijwilligerskorps Sint Maarten

 
1945:
Jaar van oprichting
800
Militaire & burgermedewerkers
Zr. Ms. Pelikaan permanent ondersteuningsschip

IN BEELD

Show More
 

PARTNERS IN VEILIGHEID

Versterken door verbinden

Veiligheid en stabiliteit in het Caribisch gebied zijn onze primaire pijlers. Onze regionale en lokale veiligheidspartners zijn hierin onmisbaar. Met lokale autoriteiten, hulpdiensten en organisaties vormen we een sterke veiligheidsketen. We streven hierbij naar het blijvend versterken van ons partnerschap en het verbinden van de kracht en kennis.

Deze samenwerking uit zich bijvoorbeeld in het verlenen van militaire bijstand, welke altijd op verzoek van de lokale autoriteiten plaatsvindt. Naast deze ondersteuning werken we samen met (inter)nationale partners bij oefeningen of trainingen en/of bij gezamenlijke drugsvangsten (JIATF-South). Lokaal resulteren onze banden met met veiligheidspartners in samenwerkingen, zoals 'Ta Basta Awor, een samenwerking tussen de CURMIL en het Korps Politie Curacao (KPC). 

CONTACT

Vragen

Vragen? Neem gerust contact op via onderstaand formulier.

Contact

Marinebasis Parera

Nightingaleweg z/n
Willemstad, Curaçao

 

Marinekazerne Suffisant

Kaya Kolonel C. Winkel z/n

Willemstad, Curaçao

Marinierskazerne Savaneta

Savaneta 532

Oranjestad, Aruba

Aanmelden CURMIL ARUMIL
 • C-ZMCARIB
 • Defensie Caribisch Gebied
 

OVER CZMCARIB

WERKEN BIJ DEFENSIE

ACTIVITEITEN

GOEDE DOELEN

EVENEMENTEN

SPORT

SERVICE

Deze website is bijgewerkt op 3 januari 2019. CZMCARIB hanteert inzake privacy en persoonsgegevens het privacybeleid van het ministerie van Defensie. 

Voor meer informatie en privacybeleid kijkt u op https://www.defensie.nl/privacy