top of page

DEFENSIE IN HET

CARIBISCH GEBIED

CZMCARIB

Het Commandement der Zeemacht in het Caribisch Gebied (CZMCARIB) draagt bij aan de veiligheid op land en op zee in het Caribisch gebied. Er zijn een marinebasis en marinekazerne gevestigd op Curaçao. Op Aruba bevindt zich een marinierskazerne. Op Sint Maarten is het mariniersdetachement gevestigd.

Missie & Visie in het Caribisch gebied

Onze missie is het leveren van veiligheid op en vanuit zee. Veiligheid is ons belangrijkste doel. In onze visie staat samenwerking met veiligheidspartners daarom voorop. CZMCARIB streeft ernaar de relevante maritieme- en veiligheidspartner in het Caribisch gebied te zijn.

Taken in Caribisch gebied

De ruim 800 medewerkers van Defensie in het Caribisch gebied verzorgen en versterken, samen met (keten)partners, de veiligheid op zee en op land. Ze ondersteunen bij bestrijding van illegaliteit en criminaliteit en bieden noodhulp bij orkanen en andere calamiteiten.  CZMCARIB kan hierbij op aanvraag (militaire) expertise, ondersteuning, inzet of bijstand leveren. 

BESCHERMEN INTEGRITEIT EN BELANGEN GRONDGEBIED

CZMCARIB is verantwoordelijk voor de externe verdediging van de Koninkrijksgebieden in de Caribische regio.

De operationele eenheden hebben een zogenaamde drempelfunctie. Dat wil zeggen dat we door onze aanwezigheid en onze activiteiten een afschrikkende werking hebben voor eventuele vijandigheden door vreemde landen of organisaties.

HANDHAVEN INTERATIONALE RECHTSORDE & STABILITEIT

CZMCARIB bevordert de regionale veiligheid en stabiliteit. Dit doen we door het uitvoeren van counter illicit trafficking operaties (CIT) en door internationale militaire samenwerking. De Verenigde Staten en Frankrijk zijn hierbij de belangrijkste internationale partners. C-ZMCARIB vervult de CIT-taak als Commander Task Group 4.4 (CTG 4.4), een ondercommandant van de Amerikaanse Joint Interagency Task Force South (JIATF-S). Op verzoek kunnen wij eenheden leveren voor internationale noodhulp aan andere landen bij rampen en crises

ONDERSTEUNEN EN VERSTERKEN VAN CIVIELE AUTORITEITEN EN ACTIVITEITEN

CZMCARIB levert eenheden die ingezet kunnen worden voor militaire bijstand aan Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden. Ook levert CZMCARIB ondersteuning aan derden, voornamelijk aan de Kustwacht in het Caribisch gebied (KWCARIB). C-ZMCARIB is tevens de Directeur van de KWCARIB. Wij leveren verschillende soorten militaire bijstand aan de eilanden binnen ons Koninkrijk, waaronder ook noodhulp bij rampen en crises.

Ten slotte ondersteunt CZMCARIB ook de Sociale Vormingstrajecten (SVT’s) op Curaçao en Aruba

OVER CZMCARIB
Missie Visie

Brigadegeneraal der mariniers

F.O. Boots

De Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied (C-ZMCARIB) is Brigadegeneraal der Mariniers Frank Boots. Namens Nederland is hij de hoogst verantwoordelijke militair in de Caribische regio.

 

Boots is namens Defensie verantwoordelijk voor de landsverdediging en handhaving van het internationale recht in de overzeese delen van het koninkrijk. Hieronder vallen Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Tevens is Boots Directeur Kustwacht en Commander Taskforce 4.4.*

 

Samenwerking, verbinding en versterking van regionale en civiele autoriteiten staan voor Boots centraal:

'Ons gezamenlijke doel is het realiseren van veiligheid en stabiliteit in de regio.'

 

Brigadegeneraal der mariniers Frank Boots (6 oktober 1964) begon zijn militaire carrière in 1986 aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Den Helder. In zijn eerste jaren als officier der mariniers vervult hij functies als pelotonscommandant bij de 1e Amfibische Gevechtsgroep en het 1e mariniersbataljon. In 1992 gaat Boots voor de UNTAC naar Cambodja. Na terugkeer krijgt hij in de rang van kapitein de leiding over een Fire Support Team van een mortiercompagnie. Met deze eenheid wordt Boots in 1995 naar Bosnië uitgezonden voor de missie IFOR.

 

Na Cambodja en Bosnië volgen in de jaren ’90 meer missies. In 1997 gaat hij naar Albanië (AFOR), als stafofficier personeel. En in 1999 wordt Boots, inmiddels in de rang van majoor, voor UNMEE uitgezonden naar Ethiopië en Eritrea. Hier vervult hij een functie als CIMIC-officier.

 

In 2001 vertrekt Boots voor drie jaar naar Curaçao, waar hij de functie van compagniescommandant van de 31e Infanteriecompagnie bekleedt. Hij houdt zich op het eiland onder andere bezig met counterdrugsopdrachten, gevangenisbeveiliging en bommeldingen. 

 

Na zijn plaatsing in het Caribisch gebied keert Boots terug naar Nederland als communicatieadviseur van het Korps Mariniers bij het Hoofdkwartier in Rotterdam. In 2005 wordt hij plaatsvervangend Hoofd Communicatie van het dan nieuw gevormde Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). Na zijn plaatsingen bij de afdeling Communicatie gaat Boots verder bij P&O, als functietoewijzer.

 • C-ZMCARIB

Volg C-ZMCARIB Frank Otto Boots op twitter!

CV foto Boots.jpg

Boots volgt in 2008 de Hogere Defensie Vorming aan het Instituut Defensie Leergangen te Den Haag. Hij blijft vervolgens in Den Haag werken, als senior stafofficier planintegratie bij de Defensiestaf. Inmiddels heeft hij de rang van luitenant-kolonel der mariniers. Deze Haagse plaatsing had Boots tijdens ingrijpende bezuinigingen op Defensie.

 

In 2012 gaat Boots naar Afghanistan. Hierbij vervult hij de functie van Deputy Commander/Chief of Staff van de Police Training Group 3 (PTG3). Aansluitend wordt hij in 2013 commandant van de Surface Assault & Training Group (SATG) op Texel. Na afronding van dit commando werkt Boots in 2015 kort bij de afdeling Begrotingszaken van de Hoofddirectie Finance and Control in Den Haag.

 

Nog hetzelfde jaar wordt hij Hoofd van het bureau Strategie en Advies van het CZSK, waarbij hij wordt bevorderd tot kolonel. Hij houdt zich onder andere bezig met de doorontwikkeling van de Koninklijke Marine. In mei 2017 volgt de plaatsing als Deputy Commander van The Netherlands Maritime Force. Deze operationele staf staat in 2020 stand by om de amfibische taakgroep, een snel inzetbare reactiemacht van de NAVO, aan te sturen.

 

Op 17 juli 2020 wordt Boots vlagofficier. Als brigadegeneraal der mariniers keert hij terug naar het Caribisch gebied, in de functie van Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, Directeur Kustwacht Caribisch gebied en Commander Task Group 4.4

DOWNLOADS

COMMANDANT

MARINEBASIS & KAZERNES

Defensie draagt bij aan de veiligheid in alle delen van het Koninkrijk der Nederlanden. Ook in het Caribisch gebied.  Dit gebeurt vanuit Commandement der Zeemacht in het Caribisch Gebied (CZMCARIB), onder leiding van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied (C-ZMCARIB).  CZMCARIB kent verschillende Marinebases en kazernes.

Marinebasis Parera

Centraal op Curaçao ligt Marinebasis Parera. Deze basis huisvest de staf van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied (CZMCARIB). Parera biedt onder meer ook huisvesting aan:

 • Marineschip Zr.Ms. Pelikaan, het permanente ondersteuningsschip met strategische transportcapaciteit.

 • De CIDW; een roulerende compagnie van de landmacht. Elke vier maanden werkt de CIDW een trainingsprogramma af. De militairen van de Compagnie in de West kunnen op verzoek van de (ei)landen Curacao en Bonaire ook militiaire bijstand leveren aan civiele autoriteiten. Bijvoorbeeld bij ondersteuning en opsporingsactiviteiten, na een orkaanpassage of bij handhaven van de openbare orde. De compagnie wordt ook ingezet voor ceremoniële taken, zoals bij de Opening der Staten.

 • het Reddings- en Coördinatie Centrum van de Kustwacht Caribisch Gebied (RCC).

 • het Kustwachtsteunpunt Curaçao

 • Kustwachtcutter Jaguar

 • de FRISC troop.

 • Ondersteunende en interne organisaties als Eerstelijns Gezondheidszorg (EGB), Materiele instandhouding (MICAR), Rijks Vastgoedbedrijf (RVB), Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO), Joint informatievoorzieningscommando (JIVC), Geestelijke verzorging (GV), Defensie Beveiliging en Bewakingsorganisatie (DBBO), Koninklijke Marechaussee (KMAR) Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk werk (DCBMW) en de inlichtingendiensten.

Parera by night.jpg
marine.jpg

Marinekazerne Suffisant

De opleidingen tot milicien worden op de Curaçaose Marinekazerne Suffisant gegeven. Daarnaast voert de kazerne het Sociaal Vormings Traject (SVT) op Curaçao uit en ondersteunt de kazerne eenheden bij nationale en internationale oefeningen.

De kazerne is ook gastheer van het Vrijwilligers Korps Curaçao (VKC). Deze vrijwilligers zijn inzetbaar voor de handhaving van de openbare orde op het eiland.

Poort Marinierskazerne Savaneta.jpg

Marinierskazerne Savaneta

Marinierskazerne Savaneta bevindt zich op Aruba en huisvest het 32e raidingsquadron en de Arubaanse Militie (ARUMIL).  Deze bestaan uit een staf, pelotons en ondersteunende eenheden.

Het 32e raidingssquadron en de ARUMIL hebben uiteenlopende taken. Daarom trainen en oefenen zij op veel verschillende aspecten en plekken, zoals de Verenigde Staten, Frans Guyana, Suriname, Franse eilanden en de Boven- en Benedenwindse Eilanden. Een peloton van de Arubaanse militie bewaakt en beveiligt de kazerne.

Mariniersdetachement Sint Maarten

Mariniersdetachement Sint Maarten is de eerst aangewezen eenheid om militaire bijstand te leveren aan Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Het detachement assisteert het lokale gezag op de 3 eilanden en het Kustwacht Steunpunt Sint Maarten. Het detachement ondersteunt de Kustwacht Caribisch Gebied (KWCARIB) bij taken als:

 • dienstverlening, opsporing  en handhaving (visserij-inspecties en overige controles op illegale activiteiten);

 • search and rescue (SAR) in het zeegebied bij de bovenwindse eilanden (zoekacties naar drenkelingen of vermiste vaartuigen);

 • het ondersteunen van het Vrijwilligerskorps Sint Maarten

BASIS
1945:
Jaar van oprichting
800
Militaire & burgermedewerkers
Zr. Ms. Pelikaan permanent ondersteuningsschip

IN BEELD

BEELD

PARTNERS IN VEILIGHEID

Versterken door verbinden

Veiligheid en stabiliteit in het Caribisch gebied zijn onze primaire pijlers. Onze regionale en lokale veiligheidspartners zijn hierin onmisbaar. Met lokale autoriteiten, hulpdiensten en organisaties vormen we een sterke veiligheidsketen. We streven hierbij naar het blijvend versterken van ons partnerschap en het verbinden van de kracht en kennis.

Deze samenwerking uit zich bijvoorbeeld in het verlenen van militaire bijstand, welke altijd op verzoek van de lokale autoriteiten plaatsvindt. Naast deze ondersteuning werken we samen met (inter)nationale partners bij oefeningen of trainingen en/of bij gezamenlijke drugsvangsten (JIATF-South). Lokaal resulteren onze banden met met veiligheidspartners in samenwerkingen, zoals 'Ta Basta Awor, een samenwerking tussen de CURMIL en het Korps Politie Curacao (KPC). 

CONTACT

Vragen

Vragen? Neem gerust contact op via onderstaand formulier.

Bericht verstuurd. We streven ernaar u spoedig antwoord te geven

Contact

Marinebasis Parera

Nightingaleweg z/n
Willemstad, Curaçao

 

Marinekazerne Suffisant

Kaya Kolonel C. Winkel z/n

Willemstad, Curaçao

Marinierskazerne Savaneta

Savaneta 532

Oranjestad, Aruba

Aanmelden CURMIL ARUMIL
 • C-ZMCARIB
 • Defensie Caribisch Gebied
CONTACT
bottom of page